Shop nu onze nieuwste Sieraden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sieraden4Life zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sieraden4Life zijn vrijblijvend en Sieraden4Life behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sieraden4Life. Sieraden4Life is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sieraden4Life zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Sieraden4Life is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen schriftelijk overeengekomen

3.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Sieraden4Life
3.2 Voor bedrijven dient betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand
of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sieraden4Life bent u een bedrag van tweeëntwintig euro
en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sieraden4Life haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sieraden4Life om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sieraden4Life gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Sieraden4Life opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding
van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van
de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Het versturen van de order kan in deelleveringen plaatsvinden. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gebracht. Uiteraard brengen wij maar één keer de verzendkosten in rekening.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sieraden4Life verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Retourneren

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sieraden4Life daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Sieraden4Life te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sieraden4Life in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sieraden4Life gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sieraden4Life kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1Sieraden4Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door (het dragen van) de sieraden.

8.2 Alle sieraden worden met de hand gemaakt en kunnen daardoor afwijken van getoonde afbeeldingen.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sieraden4Life in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sieraden4Life vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

0